1

Phottix Nuada Video LED Light ไฟต่อเนื่องสําหรับงานวีดีโอ l UPLOAD by EC Mall

แนะนํา Phottix Nuada Video LED Light ไฟต่อเนื่องสําหรับงานวีดีโอ และภาพนิ่ง สามารถปรับกําลังไฟ และอุณหภูมิแสงได้ มี
นํ้าหนักเบา ใส่กับฮอทชูหัวกล้องได้ มีจอ LED แสดงผลใช้งานง่าย มีให้เลือก 2 แบบ คือ Nuada-P กับ Nuada-S รายละเอียดการ
ใช้งานดูได้ที่คลิปนี้เลย